Veilig terug aan de slag

Coronagids voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk
en amateurkunsten

(Laatste update: 21 september 2020)

De Nationale Veiligheidsraad volgt de evolutie van de pandemie op de voet op en heeft beslissingen genomen die geldig zijn tot 30 september. Culturele activiteiten blijven mogelijk maar moeten rekening houden met de basisprotocollen voor cultuur. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector. Op woensdag 10 juni keurde minister van Cultuur Jan Jambon het eerste basisprotocol cultuur goed dat ondertussen verschillende keren werd aangepast: de laatste versie gaat in vanaf 21 september 2020.

Socius en De Federatie werkten samen aan een coronagids met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur.

Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. Volg daarom altijd nauwgezet de actualiteit.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit. Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het 'Charter voor ouderen'. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter zoals sport, koken of repetities, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt.

Download

Je kan de coronagids als PDF downloaden. Wil je de gids meer op maat van jouw organisatie maken, dan kan je de publicatie downloaden als Word-document. Vermeld wel steeds je bron.

Basisprotocol cultuur
&
COVID Event Risk Model

Amateurkunsten

Charter voor ouderen

Up-to-date info over corona

Coronagidsen andere sectoren

Beeldmateriaal

Oproep

Organisaties die deze gids in zijn geheel of gedeeltelijk vertalen voor hun werking met anderstalige mensen, nodigen we uit om hun materiaal via deze site te delen!

Over deze gids

De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten is het resultaat van een samenwerking tussen Socius en De Federatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons via welkom@socius.be of info@defederatie.org. Gelieve voor vragen met betrekking tot de amateurkunsten steeds contact op te nemen met De Federatie.