Sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten voorlopig geen activiteiten

Coronagids voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk
en amateurkunsten

(Laatste update: 29 oktober 2020)

De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober maatregelen afgekondigd in het kader van de bestrijding van Covid-19. Deze maatregelen zijn op federaal niveau afgestemd en uitgewerkt in een ministerieel besluit, dat gepubliceerd is op 28 oktober met zo goed als onmiddellijke ingang.

De boodschap is heel duidelijk: minstens tot 15 januari 2021 mogen er in het gehele land geen sociaal-culturele of amateurkunstenactiviteiten meer plaatsvinden. De enige uitzondering hierop zijn activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, in groepen van maximum 50 (inclusief begeleiders).
Voor de specifieke regels hieromtrent, neem je best een kijkje op de website van De Ambrassade. Alle culturele infrastructuur wordt gesloten, behalve wanneer gebruikt in het kader van werkingen met kinderen tot 12 jaar en behalve bibliotheken. Lokale overheden kunnen altijd strengere maatregelen nemen.

Een coronagids om jou te ondersteunen

We stellen toch de aangepaste versie van de coronagids ter beschikking, voor wie in een iets verdere toekomst activiteiten wil plannen. Socius en De Federatie werkten samen aan deze coronagids met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur zoals gepubliceerd op 24 oktober 2020.
Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico's tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door het Nationaal Overlegcomite, de Vlaamse overheid, de provincie of jouw lokale bestuur. Volg daarom altijd nauwgezet de actualiteit.
Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.
Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het 'Charter voor ouderen'. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter zoals sport, koken of repetities, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt

Download

Je kan de coronagids als PDF downloaden. Wil je de gids meer op maat van jouw organisatie maken, dan kan je de publicatie downloaden als Word-document. Vermeld wel steeds je bron.

Basisprotocol cultuur
&
COVID Event Risk Model

Amateurkunsten

Charter voor ouderen

Up-to-date info over corona

Coronagidsen andere sectoren

Beeldmateriaal

Oproep

Organisaties die deze gids in zijn geheel of gedeeltelijk vertalen voor hun werking met anderstalige mensen, nodigen we uit om hun materiaal via deze site te delen!

Over deze gids

De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten is het resultaat van een samenwerking tussen Socius en De Federatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons via welkom@socius.be of info@defederatie.org. Gelieve voor vragen met betrekking tot de amateurkunsten steeds contact op te nemen met De Federatie.